OZNAM: Kancelária OPK BA a MsO SPZ BA sú presťahované do administratívnych priestorov na ulici Heyrovského č. 1, 841 03 Bratislava (mestská časť Lamač).

Uznesenie z 27.10.2023

Obvodná poľovnícka komora Bratislava, na svojej konferencii konanej dňa 27. októbra 2023, prijala nižšie uvedené uznesenie, ktorým zavádza účelový príspevok.
UZNESENIE:
„Výšku účelového príspevku v sume 10,00 € na každý jeden rok platnosti poľovnéholístka pre občanov Slovenskej republiky ako držiteľov poľovných lístkov s trvalým pobytom v územnej pôsobnosti OPK BA. Poplatok sa bude týkať tých poľovných lístkov, ktorých platnosť bude začínať od 01.01.2024 a následne sa poplatok bude týkať tých poľovných lístkov, ktorých platnosť bude začínať v nasledujúcich rokoch. Pri poľovných lístkoch vydaných na dobu neurčitú bude účelový príspevok vyrubený vo výške 10,00 € na každý jeden rok platnosti uzavretého poistenia.“


Odôvodnenie:
Uvedený členský príspevok, sa zavádza v súlade so zákonom o poľovníctve a so Stanovami Slovenskej poľovníckej komory.
Účelom je zabezpečenie finančných zdrojov na plnenie úloh na úseku poľovníctva, ktoré vyplývajú zo zákona, zo stanov, z prijatých vnútorných predpisov (Metodických usmernení, Smerníc a podobne) ako aj z prijatých uznesení s celoslovenskou pôsobnosťou.
Ide teda o finančné prostriedky, ktoré podobne ako členské platiace v iných organizáciách majú zabezpečiť riadny chod a fungovanie organizácie, aby plnila úlohy (činností) na ktoré bola zriadená.
Ide najmä o činnosti týkajúce sa preneseného výkonu štátnej správy: zabezpečujúce agendu súvisiacu s vydávaním, predlžovaním platnosti poľovných lístkov, organizovania povinných kontrolných strelieb, chodom kancelárie, platením nájmu, organizovania a zabezpečovania podujatí súvisiacich s poľovníckou kynológiou, sokoliarstvom, ako aj povinnosťou organizovania každoročných chovateľských prehliadok, osvetových podujatí a podobne.
Obdobie pandémie, kedy sa nedali vykonávať takmer žiadne činnosti prinášajúce príjem, a nasledujúce obdobie, ktoré prinieslo zvyšovanie výdavkových častí a to najmä nájmov, energií a ostatných poplatkov výrazným spôsobom zasiahli ekonomiku aj obvodnej poľovníckej komory o to ťažšie, že Bratislava nedisponuje svojou strelnicou ani svojimi kancelárskymi priestormi a je teda odkázaná na platby vo výške komerčných cien pri zabezpečovaní svojich úloh. V tejto súvislosti dodávame, že finančné príjmy má obvodná poľovnícka komora len zo svojich činností, ktoré sú striktne dané a sú limitované (nie je dotovaná žiadnou organizáciou a ani štátom), naopak ako už bolo spomínané, výdaje išli výrazným spôsobom hore.
Ďakujeme za pochopenie

S pozdravom „Poľovníctvu zdar“

Obvodná poľovnícka komora Bratislava

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Uznesenie z konferencie 27_10_2023 (web).pdf)Uznesenie z konferencie 27_10_2023 (web).pdf[Uznesenie vo formáte pdf]206 kB
Nachádzate sa tu: Home Orgány OPK Uznesenie z 27.10.2023