OZNAM: Kancelária OPK BA a MsO SPZ BA sú presťahované do administratívnych priestorov na ulici Heyrovského č. 1, 841 03 Bratislava (mestská časť Lamač).

Poplatky za vydanie PL

Poplatky za predlžovanie, resp.vydávanie poľovných lístkov

VYDANIE POĽOVNÉHO LÍSTKA

Poplatok za vydanie poľovného lístka pre občanov SR   
1.   týždenného 10,-€           
2.  mesačného 20,-€
3.  ročného 10,-€
4.  5 ročného 40,-€
5.  10 ročného 80,-€
6.  pre osobu nad 62 rokov (na dobu neurčitú) 40,-€
7.  na obdobie riadneho štúdia pre poslucháčov strednej odbornej školy  alebo vysokej školy, na ktorej je poľovníctvo povinným alebo voliteľným vyučovacím predmetom 30,-€                                 
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Poplatky za vydávanie a predlžovanie platno~.pdf)Poplatky za vydávanie a predlžovanie platno~.pdf[Poplatky za vydávanie a predlžovanie PL, 2022]102 kB

Čítať ďalej...

Potrebné dokumenty pre vydanie - predĺženie PL

1. vypísanú a podpísanú žiadosť,

2. 2x Foto 3x3.5 cm (1x na PL, 1x na žiadosť)

3. oboznámenie so spracúvaním osobných údajov

4. súhlas dotknutej osoby

5. potvrdenie o poistení

6. občiansky preukaz

7. Poplatok za PL

8. Starý PL

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (ziadost_o_vydanie_pl.pdf)ziadost_o_vydanie_pl.pdf[Žiadosť občan SR]355 kB
Stiahnúť tento súbor (Oboznamenie so spracovanim OU201825062018.doc)Oboznamenie so spracovanim OU201825062018.doc[Oboznámenie so spracúvaním OÚ ver. 2018v4]106 kB
Stiahnúť tento súbor (suhlasdotknutej osoby2018.doc)suhlasdotknutej osoby2018.doc[Súhlas dotknutej osoby ver. 2018]46 kB
Stiahnúť tento súbor (ziadost_o_vydanie_pl_cdzinec.pdf)ziadost_o_vydanie_pl_cdzinec.pdf[Žiadosť cudzinec - Application for hunting licence for a foreigner - EN]467 kB
Stiahnúť tento súbor (Documents for the issuing of  the hunting li~.docx)Documents for the issuing of the hunting li~.docx[Documents for the issuing of the hunting license - EN]20 kB
Stiahnúť tento súbor (Familiarity with processing of personal data.~.doc)Familiarity with processing of personal data.~.doc[Familiarity with processing of personal data - EN - GDPR]224 kB
Stiahnúť tento súbor (THE APPROVAL OF THE PERSON CONCERNED-1.docx)THE APPROVAL OF THE PERSON CONCERNED-1.docx[The approval of the person concerned - EN - GDPR]78 kB

Metodický pokyn k vydávaniu poľovných lístkov

Podľa § 51 ods. 1 zákona o poľovníctve č. 274/2009 Z. z. (ďalej len „zákon“), ako i § 78 ods. 5 vyhlášky č. 344/2009 Z. z. (ďalej len „vyhláška“) od 1. júna 2010 Obvodné poľovnícke komory poľovné lístky vydávajú, predlžujú ich platnosť a platné poľovné lístky odnímajú. Prezídium SPK v záujme zabezpečenia plynulého a bezporuchového vybavovania tejto agendy vydalo túto metodickú pomôcku.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Metodicky_pokyn_k_vydavaniu_PL_1106_2011.doc)Metodicky_pokyn~.doc[Metodický pokyn k vydávaniu poľovných lístkov schválený snemom SPK 11.6.2011 ]88 kB
Stiahnúť tento súbor (MP pre vyd PL I   final_rev.docx)MP pre vyd PL I final_rev.docx[MP k vydávaniu PL platný od 1.1.2014 akt 9.1.]36 kB
Stiahnúť tento súbor (MP_pre_vyd_PL-revizia20170301-2.docx)MP_pre_vyd_PL-revizia20170301-2.docx[MP platný od 1.3.2017]36 kB

Pracovné stretnutie v ZA

Vydávanie poľovných lístkov, predlžovania platnosti poľovných lístkov a ich odnímania, Školenie o ochrane osobných údajov, Disciplinárny poriadok a činnosť disciplinárnych orgánov

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Pracovne_stretnutie_27_5_2010.doc)Pracovne_stretn~.doc[pozvánka]259 kB
Stiahnúť tento súbor (SLOVENSKA_POLOVNICKA_KOMORA _4_uprava.pptx)SLOVENSKA_POLO~.pptx[prezentácia]3465 kB
Stiahnúť tento súbor (Porada_27_5_2010_Zilina.doc)Porada_27_5_201~.doc[príhovor prezidenta SPK Ing. Tibora Lebockého]64 kB
Stiahnúť tento súbor (Zakladne pravidla ochrany osobnych udajov.pdf)Zakladne pravid~.pdf[Základné pravidlá ochrany osobných údajov]91 kB
Stiahnúť tento súbor (Spravne_konanie.ppt)Spravne_konanie.ppt[Správne konanie]376 kB
Stiahnúť tento súbor (ziadost_obcan_sr_press.pdf)ziadost_obcan_s~.pdf[žiadosť - občan SR]881 kB
Stiahnúť tento súbor (ziadost_cudzinec_press.pdf)ziadost_cudzine~.pdf[žiadosť - cudzinec]1259 kB
Stiahnúť tento súbor (blue_zmena.pdf)blue_zmena.pdf[Ukážky poľovných lístkov]430 kB
Stiahnúť tento súbor (green_zmena.pdf)green_zmena.pdf[Ukážky poľovných lístkov]431 kB
Stiahnúť tento súbor (orange.pdf)orange.pdf[Ukážky poľovných lístkov]643 kB
Stiahnúť tento súbor (Disciplinarne_konanie_v_SPK.ppt)Disciplinarne_k~.ppt[Disciplinárne konanie v SPK]503 kB
Stiahnúť tento súbor (rozhodnutie_vzor.ppt)rozhodnutie_vzor.ppt[Rozhodnutie - vzor]188 kB
Stiahnúť tento súbor (vyzva_na_doplnenie_disc_oznamenia_vzor.ppt)vyzva_na_doplne~.ppt[Výzva na doplnenie disc. oznámenia - vzor]140 kB
Stiahnúť tento súbor (zapisnica_o_disc_konani_I_vzor.ppt)zapisnica_o_dis~.ppt[Zápisnica o disc. konaní - vzor]201 kB

Často kladené otázky

Aký je rozdiel medzi vydaním alebo predĺžením ?

O vydanie  sa jedná ak ide o vydanie prvého poľovného lístka alebo ak predošlý poľovný lístok stratil účinnosť a vydáva sa nový poľovný lístok alebo ak žiadateľ nedodržal 30 dňovú lehotu na podanie žiadosti. Je to aj prípad ak žiadateľ zmešká  30 dňovú lehotu na podanie žiadosti o predĺženie PL .
Predľženie sa jedná ak držitel určitého druhu poľovného lístka požiada v stanovenej 30 dňovej lehote o jeho predĺženie.
 
 
 
Musí zahraničný hosť vydaný PL po jeho ukončení platnosti vrátiť?
 
Áno. Povinnosť § 51 ods. 12 zákona je platná pre všetkých držiteľov PL. 
 
 
Je možné vydať PL pred jeho platnosťou( napr. 2.12.), alebo nový PL možno fyzicky vydať až po odovzdaní neplatného?
 
Áno je možné vydať PL pre občana SR a študenta , ktorý začne platiť až neskôr, teda od 1.1. nasledujúceho roku.  Vedúci kancelárie OPK upozorní poľovníka, že v zmysle § 51 ods. 12 zákona je povinný odovzdať neplatný PL . Nemusí ho odovzdať osobne , môže ho zaslať pošotou. OPK ho upozorní , že ak si túto povinnosť nesplní, dopustí sa přestupku podľa § 76 ods. 1 písmeno h) zákona, za čo mu OLU môže uložiť pokutu podľa § 76 ods.4 zákona 
 
 
Je podmienkou vydania zahraničnemu hosťovi len poľovný lístok alebo licencia zo štátu z ktorého pochádza?
 
Otázky vydávania poľovných lístkov pre cudzincov rieši § 51 ods. 5 zákona. Podľa tohto ustanovenia OPK vydá najviac na dobu povoleného pobytu poľovný lístok osobe, ktorá je
a)    staršia ako 18 rokov
b)    predloží doklad oprávňujúci na lov zveri vystavený v cudzine alebo jeho úradne osvedčenú kópiu
c)    je poistená proti následkom zákonnej zodpovednosti pri výkone práva poľovníctva počas platnosti poľovného lístka
d)    zaplatila poplatok za vydanie poľovného lístka
Vetné spojenie v úvodnej vete tohto odseku: „najviac na dobu povoleného pobytu“  nemá praktický význam. Pre cudzincov, ktorí majú na území SR trvalý alebo dlhodobý pobyt sa v zmysle § 51 ods. 3 psím. a) vydávajú poľovné lístky za rovnakých podmienok, ako pre občanov SR, a tu nikto neskúma, na akú dobu majú povolený pobyt, i keď by to mohlo mať praktický význam. Pre ostatných cudzincov, ktorí nemajú na SR trvalý alebo dlhodobý pobyt, sa vydávajú poľovné lístky na týždeň, mesiac alebo rok. Vetné spojenie z úvodu tohto odseku sa nedá aplikovať, pretože platnosť poľovného lístka pre cudzinca nie je podmienená jeho fyzickou prítomnosťou počas celej doby platnosti poľovného lístka na území SR. Úplne nezmyselné je to u občanov EÚ, ktorí môžu na územie SR prichádzať kedykoľvek len na doklad totožnosti a ich pobyt nikto neeviduje (napr. Rakúšan si vybaví ročný poľovný lístok a v priebehu roka 5-10 krát príde na SR do príslušného PZ len na 1-2 dni na poľovačku). Nikde nie je uvedené, že osoba, ktorej bol vydaný poľovný lístok pre cudzincov, sa musí po celú dobu platnosti tohto poľovného lístka zdržiavať na území SR a nesmie ho opustiť. 
Jedným z dokladov, ktorí musí žiadateľ o poľovný lístok pre cudzincov predložiť, je doklad oprávňujúci na lov zveri v krajine, z ktorej prichádza, spravidla je to poľovný lístok alebo licencia.  Cudzinec – žiadateľ musí preukázať, že je poistený proti následkom zákonnej zodpovednosti pri výkone práva poľovníctva počas platnosti poľovného lístka v rozsahu uvedenom v § 52 zákona o poľovníctve a toto poistenie sa musí vzťahovať na územie SR.
 
 
Je možné predĺžiť 5-ročný poľovný lístok o 1 rok alebo naopak?
 
Občan sa  rozhoduje o tom, či chce ročný alebo päťročný poľovný lístok. Je možné predĺžiť poľovný lístok päť ročný na ročný alebo opačne. Túto zmenu možno vykonať až po skončení platnosti poľovného lístku.  
 
 
Čo ak sa niekto rozhodne ukončiť poľovníctvo ( vráti PL)?
 
Občan v prípade , že vráti poľovný lístok , nemá náhradu na vrátenie už zaplateného poplatku. 
 
 
Aký je poplatok pri strate, znehodnotení alebo odcudzení poľovného lístka?
 
Pri strate, odcudzení alebo znehodnotení sa platí ten istý poplatok ako pri vydaní poľovného lístku. Náhradný poľovný lístok ako duplikát poľovného lístku sa vydáva s platnosťou na dobu, do kedy platil poľovný lístok.  
 
 
Budú pre členov SPK vydané členské preukazy?
 
Individuálnym členom komory môže byť vydaný poľovný lístok, len ak spĺňa podmienky stanovené v § 51 zákona o poľovníctve. Zatiaľ sa nerozhodlo o členskom preukaze, pretože poľovný lístok vydáva OPK, v ktorej je členom a prakticky sama pre seba by vydávala doklad potvrdzujúci členstvo v SPK. AK je žiadateľ členom poľovníckej organizácie, predkladá potvrdenie o členstve poľovníckej organizácii alebo členský preukaz tejto poľovníckej organizácie. 
 
 
Ako je to s časovou platnosťou poľovných lístkov?
 
Poľovný lístok pre cudzincov platí týždeň, mesiac alebo rok. Do lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, teda vydanie poľovného lístka. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojim označením zhoduje s dňom, kedy došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak takýto deň v mesiaci nie je, končí sa lehota posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší budúci pracovný deň. 
 
Poľovný lístok pre občanov SR a cudzinca s trvalým pobytom na území SR sa vydáva na kalendárny rok. Bez ohľadu na to, v ktorej časti roka sa poľovný lístok vydal, jeho platnosť končí vždy 31.12. (ročný v tom roku, päťročný uplynutím piateho roku). 
 
Poľovný lístok pre poslucháčov stredných odborných a vysokých škôl - Rovnakým spôsobom ako u poľovného lístku pre občana SR, je upravená i platnosť poľovných lístkov pre poslucháčov stredných odborných alebo vysokých škôl, na ktorých je poľovníctvo povinným alebo voliteľným vyučovacím predmetom. 
Ročný poľovný lístok pre študenta sa vydá i v prípade, že štúdium ukončí v priebehu roka, na ktorý žiada o vydanie takéhoto poľovného lístku a takýto poľovný lístok platí do konca tohto roka.
 
 
Uznáva sa pre občana SR a cudzinca s trvalým pobytom na území SR poľovnícke vzdelanie nadobudnuté na území iného štátu?
 
V zásade nie. Jedinou výnimkou je vysvedčenie o skúške z poľovníctva, ktorú tieto osoby vykonali v Českej republike u Českomoravskej mysliveckej jednoty do zániku federácie, teda do 31.12.1992. Okrem toho sa uznáva doklad o štúdiu (vysvedčenie, diplom – potvrdenie o absolvovaní predmetu poľovníctvo) na strednej alebo vysokej škole v Českej republike, na ktorej je poľovníctvo povinným alebo voliteľným predmetom. Takýto doklad sa uznáva ako platný doklad o poľovníckom vzdelaní v zmysle § 51 ods. 4 písm. c) zákona o poľovníctve, čo vyplýva z medzivládnej dohody SR a ČR o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní č. 104/1994 Z. z.  
 
 
Prečo musí žiadateľ podať žiadosť o predĺženie poľovného lístku najneskôr 30 dní pred skončením jeho platnosti?
 
Táto poriadková lehota má zabezpečiť plynulosť vydávania poľovných lístkov. Ak žiadateľ nepodá žiadosť o predĺženie poľovného lístku  najmenej 30 dní pred skončením jeho platnosti, poľovný lístok už nie je možné predĺžiť, musí sa vydať nový a žiadateľ musí zaplatiť poplatok nie za predĺženie, ale za vydanie poľovného lístku. 

Podkategórie

Nachádzate sa tu: Home Poľovné lístky